در جایگاه سوگندهای مقدس ،کبریا به برخی از اشیا یا انسانها بیش از دیگران اهمییت داده است وبه آنانان قسم خورده است .اومی توانست در قرآن به همه چیز قسم بخورد
اما سوگند مقدس خود را فقط به برخی از کلمات اختصاص داده است .بد نیست گاهی بیندیشیم چرا فقط کلماتی مثل شب،روز،شهر،سپیده،صبح،انجیر وزیتون و...مقدستر شمرده شده اند
قلم هم یکی از کلمات در جایگاه سوگند مقدس است .گاهی که قلمی دیدیم یا در جایی اسمش را شنیدیم چه زیباست ثانیه ای تامل کنیم وبیاندیشیم : چراقلم.
وچرا دست نوشته ها ی قلم مقدسند وسپس... با چشم دل قلم بزنیم