وقتی که معلم پیر شود ...

تو جوان شده ای .

وقتی معلم دست به عصا شود ...